Scan QR code for more
 Address:No.50, Xihe Road, Kengtou, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou, China
Guangzhou NuoGou stage Equipment Co., Ltd
Singapore Hong Kong International Campus Arts Festival - Gua